Governance Steenwijkerland
United

De stichting is momenteel nog in oprichting.

De Stichting Steenwijkerland United wordt opgebouwd volgens de volgende structuur:

Bestuur

De stichting Steenwijkerland United heeft tot doel krachten van partners te bundelen om samen een aantal sociaal-maatschappelijke en sportieve doelen te bereiken voor de regio Steenwijkerland, waarbij sport de verbinder is.

Het bestuur ziet ertoe dat het gestelde doel van de stichting bereikt wordt en daarmee op de bemensing en de uitvoering van de projecten. Om het doel van de stichting te bereiken creëert de stichting een samenwerkingsverband met de verschillende partners en foundingspartners. Foundingspartners ondersteunen de stichting middels een financiële bijdrage en eventueel een in kind bijdrage (inzet via uren, middelen of materialen). Partners ondersteunen de stichting via een in kind bijdrage.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Elbert Jan Hesse (voorzitter), Henk Zwoferink (penningmeester) en Dirk Gerrits (secretaris).

Vrijwilligers vanuit de sportverenigingen gaan samen met vertegenwoordigers van de partners activiteiten/ projecten uitvoeren. Daarmee ontstaat een netwerk dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze regio op sociaal-maatschappelijk gebied. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op de stichting, de ontwikkeling en realisatie van het vastgestelde beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen en geeft goedkeuring aan strategische keuzes en de financiële verantwoording.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Beoordelen en goedkeuren van het jaarplan.
  • Stimuleren en adviseren van het bestuur.  
  • Benoemen externe accountant.

De volgende personen hebben toegezegd zitting te nemen in de Raad van Toezicht: xxx. In de komende periode wordt de raad definitief samengesteld.